Giải pháp bảo vệ môi trường tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thủ đô