Truy cập nội dung luôn

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

15/10/2020

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đối với ngành Công Thương tại Quyết định số 2673/QĐ-BCT ngày 14/10/2020.

Mục tiêu chính của Kế hoạch nhằm: xác định, phân công và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả những nhiệm vụ của Bộ Công Thương tại Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo lường trong ngành Công Thương; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành Công Thương nâng cao năng lực hoạt động đo lường.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Bộ Công Thương xác định một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Hoàn thiện chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp ngành Công Thương.

2. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, triển khai thực hiện dự án tăng cường trang thiết bị hàng năm về đo lường nhằm tăng cường phát triển hạ tầng đo lường quốc gia; Kiểm tra, đánh giá việc áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia về lĩnh vực đo lường tại một số tổ chức trong ngành Công Thương.

3. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng quản lý thị trường, cán bộ tham gia xử lý vi phạm về đo lường và các cán bộ tham gia hoạt động đo lường trong các doanh nghiệp; Tuyên truyền phổ biến kiến thức, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành Công Thương liên quan đến việc áp dụng hoạt động đo lường.

4. Xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong ngành Công Thương nhằm tăng cường các nội dung nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ về đo lường; Về chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo, công nghệ đo phù hợp tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo đo lường chính xác trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Chi tiết Quyết định số 2673/QĐ-BCT ngày 14/10/2020, xem tại đây

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ