Nghiên cứu phát triển công nghệ, thiết bị và vật liệu phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường

Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN thực hiện Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2017-2020 “Nghiên cứu phát triển công nghệ, thiết bị và vật liệu phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường”

 
Thực hiện Quyết định số 3182/QĐ-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2016 phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2017-2020 “Nghiên cứu phát triển công nghệ, thiết bị và vật liệu phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường”, mã số: CTTĐ-CNMT/17-20 (sau đây gọi tắt là Chương trình); Bộ Công Thương hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2017/2018 tham gia Chương trình như sau:
 
1. Yêu cầu về nội dung: 
 
Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN tham gia thực hiện Chương trình phải có nội dung phù hợp Khung nội dung Chương trình nêu tại phụ lục 1 kèm theo (theo Quyết định số 3182/QĐ-BCT).
 
2. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất: Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ gồm có:
 
- Công văn đề xuất nhiệm vụ KH&CN của đơn vị;
 
- Biểu tổng hợp và Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo mẫu tại phụ lục 2 và 3;
 
- Văn bản cam kết về việc ứng dụng kết quả khi nghiên cứu thành công của đơn vị đề xuất nhiệm vụ hoặc văn bản cam kết của doanh nghiệp về việc phối hợp thực hiện, tiếp nhận, ứng dụng kết quả để phát triển sản phẩm khi nghiên cứu thành công; 
 
- Bản sao văn bản minh chứng về kết quả nghiên cứu thành công (biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu) hoặc xuất xứ nguồn gốc của công nghệ được chuyển giao (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền công nghệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ ...) đối với dự án hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm.
 
- Văn bản chứng minh khả năng huy động vốn đối ứng để thực hiện nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ (dự án hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm; đề tài nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm đòi hỏi tổng lượng kinh phí lớn).
 
3. Tiêu chí ưu tiên: 
 
Các đề xuất nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu sau sẽ được ưu tiên xem xét:
 
- Đề tài, dự án SXTN có cam kết bằng văn bản trong việc tham gia thực hiện; đóng góp kinh phí thực hiện; tiếp nhận và ứng dụng kết quả để phát triển sản phẩm công nghiệp môi trường của doanh nghiệp. 
 
- Dự án SXTN được phát triển từ kết quả nghiên cứu KH&CN, đặc biệt là của “Chương trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển ngành công nghiệp môi trường” thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” trong giai đoạn 2010-2016.
 
4. Thời hạn nộp đề xuất: 
 
Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ: ngày 20 tháng 11 năm 2016, gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ), số 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tính theo dấu ghi ngày nhận công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ. 
 
Để thuận tiện cho việc tổng hợp, ngoài việc gửi qua đường công văn, đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN gửi file chữa nội dung đề xuất về địa chỉ Email: DiepDX@moit.gov.vn. Trong quá trình xây dựng Hồ sơ đề xuất, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Vụ Khoa học và Công nghệ theo số điện thoại: 04.22202306.
 
Chi tiết, xem tại đây.
Vụ Khoa học và Công nghệ
ĐÁNH GIÁ
0
Tổng số: 0 lượt
                                                          

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
chitiettin