BÁO CÁO TỔNG HỢP


STT Tiêu đề Thời gian
1 Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 5 và 5 tháng năm 2021 31/5/2021
2 Phụ lục Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 5 và 5 tháng năm 2021 31/05/2021
3 Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 4 và 4 tháng năm 2021 30/04/2021
4 Phụ lục Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tháng 4 và 4 tháng năm 2021 30/04/2021
5 Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 31/03/2021
6 Phụ lục báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 3 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 31/03/2021
7 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 28/02/2021
8 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 28/02/2021
9 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 01 năm 2021 31/01/2021
10 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 01 năm 2021 31/01/2021
11 Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Công Thương 31/12/2020
12 Phụ lục Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Công Thương 31/12/2020
13 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020 30/11/2020
14 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020 30/11/2020
15 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020 31/10/2020
16 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020 31/10/2020
17 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020 30/09/2020
18 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020 30/09/2020
19 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 31/08/2020
20 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 31/08/2020