BÁO CÁO TỔNG HỢP


STT Tiêu đề Thời gian
1 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020 30/09/2020
2 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020 30/09/2020
3 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 31/08/2020
4 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 31/08/2020
5 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 31/07/2020
6 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2020 31/07/2020
7 Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 30/06/2020
8 Phụ lục Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới 30/06/2020
9 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 31/05/2020
10 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 31/05/2020
11 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 30/04/2020
12 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 30/4/2020
13 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2020 31/03/2020
14 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2020 31/03/2020
15 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 29/02/2020
16 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 29/02/2020
17 Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 01 năm 2020 31/01/2020
18 Phụ lục Báo cáo tình hình hoạt động ngành Công nghiệp và Thương mại tháng 01 năm 2020 31/01/2020
19 Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Công Thương 31/12/2019
20 Phụ lục Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 ngành Công Thương 31/12/2019