Tôn vinh Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ngành Công Thương