Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp; Hướng tới sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả