Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời về khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên