Thứ trưởng Cao Quốc Hưng thăm vùng nguyên liệu tại Tây Ninh