HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Tư vấn
Chúng tôi muốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thực phẩm chức năng dưới hình thức kinh doanh mạng-đa cấp.Vậy chúng tôi cần hội đủ những điều kiện gì? Xin cảm ơn.
Người gửi: Hoàng Hải Liên;
CÂU TRẢ LỜI

Doanh nghiệp muốn tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.