HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Thi công chức
Cho em hỏi khi nào lịch thi công chức được công bố vậy ạ.
Người gửi: HA
CÂU TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điều 7 Phụ lục 2 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ, Trước thời gian thi 15 ngày, Hội đồng thi phải thông báo thí sinh biết thời gian thi, địa điểm thi….

Hiện nay, Vụ TCCB đang trình Lãnh đạo để họp Hội đồng quyết định thời gian, địa điểm thi nhưng chưa được phê duyệt.

Thời gian thi dự kiến: 18, 19 tháng 8 năm 2018