Ảnh

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Điện thoại: (04) 22 202 201

Email: AnhTTr@moit.gov.vn

Thư ký: Lê Triệu Dũng

Email: DungLT@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ