Ảnh

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Điện thoại: (04) 22 202 201

Email: AnhTTr@moit.gov.vn

Thư ký: Phùng Mạnh Ngọc

Email: NgocPM@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ