Ảnh

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

Email: VuongHQ@moit.gov.vn

Thư ký: Phạm Tất Phong

Điện thoại: (04) 22 202 206

Email: PhongPT@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ