Ảnh

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Điện thoại: (04) 22 202 224

Email: ThoaHTK@moit.gov.vn

Thư ký: Lê Thị Thu Hương

Điện thoại: (04) 22 202 220

Email: HuongLTT@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ