Ảnh

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh

Điện thoại: (04) 22 202 216

Email: KhanhTQ@moit.gov.vn

Thư ký: Phạm Anh Tuấn

Điện thoại: (04) 22 202 226

Email: TuanP@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ