Ảnh

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 8/2007 - 4/2016

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ