Ảnh

Bộ trưởng Nguyễn Chấn

Bộ trưởng Bộ Điện và Than giai đoạn 4/1974 - 01/1981

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ