Ảnh

Bộ trưởng Ngô Minh Loan

Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm giai đoạn 1976 - 4/1981

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ