Ảnh

Bộ trưởng Nguyễn Chí Vu

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ giai đoạn 4/1982 - 02/1987

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ