Ảnh

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

Email: HungCQ@moit.gov.vn

Thư ký: Nguyễn Thế Long

Điện thoại: 024. 2220 2204

Email: LongNT.TH@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ