Ảnh

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng

Điện thoại: HungCQ@moit.gov.vn

Thư ký: Nguyễn Thế Long

Điện thoại: (04) 2220 2204

Email: LongNT.TH@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ