Ảnh

Bộ trưởng Trần Hữu Dư

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ giai đoạn 02/1977 - 4/1982

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ