Ảnh

Bộ trưởng Kha Vạng Cân

Quê quán: Thủ Đức - Gia Định

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ giai đoạn 7/1960 - 1976

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ