Ảnh

Bộ trưởng Trần Lum

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng giai đoạn 3/1990 - 11/1995

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ