Ảnh

Bộ trưởng Trần Sâm

Quê quán: Hải Xuân, Hải Lăng, QUảng Trị

Bộ trưởng Bộ Vật tư giai đoạn 7/1976 - 8/1982

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ