Ảnh

Bộ trưởng Trần Văn Hiền

Bộ trưởng Bộ Nội thương giai đoạn 11/1977 - 01/1981

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ