Ảnh

Bộ trưởng Lê Khắc

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương giai đoạn 02/1980 - 6/1986

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ