Ảnh

Bộ trưởng Chu Bá Phượng

Bộ trưởng Bộ Kinh tế giai đoạn 3/1946 - 11/1946

CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ