Ảnh

Bộ trưởng Chu Bá Phượng

Bộ trưởng Bộ Kinh tế giai đoạn 3/1946 - 11/1946

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ