TIẾP XÚC CỬ TRI


 
21. Cử tri đề nghị Bộ trưởng cho biết năm 2007 Bộ Công thương có quyết định phê duyệt về quy hoạch phát triển công nghiệp phụ trợ đến 2010 và tầm nhìn đến 2020. Nhưng cho đến nay việc phát triển công nghiệp phụ trợ nước ta rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Từ thực tế đó, về trách nhiệm quản lý của bộ trong quá trình thực hiện quyết định đó và hiện nay đạt đến mức độ nào, kết quả ra sao. So với mục tiêu đặt ra ban đầu và những giải pháp sắp tới thúc đẩy vấn đề này phát triển trong thời gian tới.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An - 2017 Xem trả lời