Truy cập nội dung luôn
Hoạt động Xem cỡ chữ

Đến năm 2020 đạt khoảng 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

24/10/2012

Ngày 17 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1556/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”

Theo đó, việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở thu hút tối đa các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài; phát huy tối đa nguồn nhân lực và các nguồn lực trong nước; đồng thời để tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp trước sức ép hội nhập…Trên cơ sở đó, mục tiêu đến năm 2020, việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đặt ra là: (1) đẩy nhanh phát triển số lượng và nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đảm bảo doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có thể cung ứng được khoảng 50% nhu cầu nội địa hoá ở các lĩnh vực khác nhau của các ngành công nghiệp chế tạo; (2) số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt khoảng 2.000 doanh nghiệp.

Để đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, Quyết định số 1556/QĐ-TTg đã đề ra một số giải pháp liên quan đến chính sách, thể chế như: Xây dựng chính sách cho các khu vực tập trung của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong công nghiệp hỗ trợ: Ban hành khung chính sách với quy định về tiêu chuẩn và ưu đãi cho các khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên sâu; thể chế hoá các ngành công nghiệp hỗ trợ: Đưa toàn bộ các lĩnh vực hoạt động về công nghiệp hỗ trợ vào phân ngành kinh tế kỹ thuật theo các cấp, ngành đăng ký kinh doanh, hải quan, thuế, phân loại thống kê của Tổng cục thống kê; xây dựng hệ thống chất lượng liên quan đến linh phụ kiện: Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn riêng của Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở xem xét đến các tiêu chuẩn quy định quốc tế cũng như các tiêu chuẩn sẵn có của các tập đoàn đa quốc gia đang có mặt trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ…

Quyết định số 1556/QĐ-TTg giao Bộ Công Thương chủ trì triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa về công nghiệp hỗ trợ, đồng thời giao các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ căn cứ vào nhiệm vụ của Đề án xây dựng dự toán kinh phí hàng năm gửi Bộ Tài chính thẩm định để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chi tiết văn bản xem tại đây.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ