Truy cập nội dung luôn
Thời sự Xem cỡ chữ

Bộ Công Thương hưởng ứng Kế hoạch "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020"

06/06/2018

Ngày 01/6/2018, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020”.

Kế hoạch của Bộ Công Thương dựa trên Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020” và thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020.

Theo Kế hoạch tại Quyết định 1890 ngày 01/6/2018 của Bộ Công Thương, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020” phù hợp với trách nhiệm quản lý nhà nước được phân công tại Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chi tiết phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch, xem tại đây.
 

Vụ Khoa học và Công nghệ


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ