Truy cập nội dung luôn
Hoạt động Xem cỡ chữ

PVN triển khai các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2017

13/07/2017

Sáng 13/7/2017, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2017. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

6 tháng đâu năm: Doanh thu đạt 247,1 nghìn tỷ đồng

Theo Báo cáo sơ kết của Tập đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cụ thể:

Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra; Có 01 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2).

Đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5/2017 (sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đầu năm đạt 13,15 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 51% kế hoạch năm, trong đó:

Sản lượng khai thác dầu 6 tháng đầu năm đạt 7,90 triệu tấn, vượt 2,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 52,0% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 6 tháng đạt 6,93 triệu tấn, vượt 2,1%- tương đương vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch 6 tháng; ở nước ngoài 6 tháng đạt 0,97 triệu tấn, vượt 2,1% kế hoạch 6 tháng).

Sản lượng khai thác khí 6 tháng đầu năm đạt 5,25 tỷ m3, bằng 97,6% kế hoạch 6 tháng và bằng 49,5% kế hoạch năm.

Sản xuất điện 6 tháng đầu năm đạt 11,11 tỷ kWh, bằng 55,2% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm 6 tháng đạt 909 nghìn tấn, vượt 8,8% kế hoạch 6 tháng và bằng 59,8% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 2,99 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch 6 tháng và bằng 44% kế hoạch năm.

Như vậy, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu từ 2- 19% so với kế hoạch 6 tháng đề ra; sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch - góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Công tác an toàn trên các công trường/nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường.

Về chỉ tiêu tài chính:

Giá dầu thô trung bình 6 tháng đầu năm 2017 là 54,4USD/thùng, vượt 4,4USD/thùng so với mức giá kế hoạch năm (50USD/thùng). Giá dầu Brent hiện tại đang dao động khoảng 45-48USD/thùng.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) 6 tháng đầu năm 2017 đạt 227 nghìn tỷ đồng, vượt 6,1% kế hoạch 6 tháng và bằng 49% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 247,1 nghìn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 56% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 44,2 nghìn tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 59% kế hoạch năm.

Tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, vượt 15,0% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 79% kế hoạch năm.

Như vậy, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: doanh thu toàn Tập đoàn vượt 15,0% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016; nộp ngân sách nhà nước vượt 14% kế hoạch, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đề ra và giá dầu thô 6 tháng năm 2017 tăng 8,8% so với mức giá kế hoạch (đạt 54,4USD/thùng/mức giá kế hoạch là 50USD/thùng).

Bên cạnh đó, các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được Tập đoàn triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

6 tháng cuối năm: phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu 

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Lãnh đạo Tập đoàn  cùng các đơn vị thành viên chủ lực quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 Chính phủ đã giao cho Tập đoàn, trong đó tập trung các giải pháp trọng tâm sau: 

Một là, chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Hai là, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông. Tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017.

Ba là, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm khai thác đạt 13,28 triệu tấn dầu thô trong nước và 10,61 tỷ m3 khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

Bốn là, tiếp tục bám sát diễn biến giá dầu trong thời gian tới để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm.

Năm là, kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí.

Sáu là, tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phê duyệt và đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Bảy là, tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư, ưu tiên vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2017.

Tám là, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Chín là, chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông.

Mười là, tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

Tập trung giải quyết những tồn tại với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao nhất

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết của PVN, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, PVN là một tập đoàn kinh tế lớn, có sự đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế đất nước, hiện chiếm 10 - 12% GDP, có lúc chiếm hơn 20% GDP của cả nước. Theo Thứ trưởng, kết quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng rất khả quan, nhiều chỉ tiêu hoàn thành một cách ấn tượng (khai thác dầu ở trong nước 6 tháng đạt 6,93 triệu tấn, vượt 2,1%, tương đương vượt 141 nghìn tấn so với kế hoạch 6 tháng. Nếu so với kế hoạch Chính phủ giao từ đầu năm (chưa bổ sung), 6 tháng vừa qua, PVN đã vượt 577 nghìn tấn dầu khai thác). Đó là sự nỗ lực rất lớn của toàn Tập đoàn. Các chỉ tiêu về tài chính (nộp ngân sách, doanh thu, lãi..) đều rất tốt.

 

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhiệt liệt biểu đương những kết quả mà PVN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017

 

Thứ trưởng ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các đại biểu tham dự Hội nghị - những người là Lãnh đạo Tập đoàn và Lãnh đạo các đơn vị thành viên - đại diện cho tiếng nói của 60 ngàn cán bộ, người lao động ngành Dầu khí trên khắp cả nước. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải biểu dương những nhà lãnh đạo dầu khí trong hoàn cảnh khó khăn vừa qua vẫn luôn sát cánh, động viên, khích lệ người lao động, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận định, thời gian qua, dư luận chưa có thực sự có cái nhìn khách quan, toàn diện về những khó khăn cũng như những đóng góp to lớn của Tập đoàn Dầu khí đối với sự phát triển của đất nước. Thứ trưởng lưu ý, cần quan tâm, chú trọng đúng mức đến công tác truyền thông để mọi người có thể hiểu hơn về ngành Dầu khí. Đối với các dự án nghìn tỷ của PVN hiện đang được dư luận quan tâm, Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian ngắn, dù chưa thể có bước đột phá song toàn Tập đoàn cần tập trung giải quyết với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao nhất bởi đây là điều mà tất cả Đảng, Chính phủ, người dân mong đợi.

Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng khẳng định luôn bám sát và phối hợp với Tập đoàn trong việc đề xuất với Chính phủ, Bộ, ngành hỗ trợ các cơ chế, chính sách về nguồn tài chính, các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại, khó khăn của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn thực hiện mọi giải pháp để vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Hồng Hạnh


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ