Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020

MENU VĂN BẢN