Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc đính chính Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra,kiểm tra và phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 831/2006/QĐ-BKH ngày 16/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

MENU VĂN BẢN