Chi tiết văn bản:

 Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2008

MENU VĂN BẢN