Chi tiết văn bản:

 Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu

MENU VĂN BẢN