Chi tiết văn bản:

 Công điện khẩn hồi 8h 00 ngày 05/11/2016 về ứng phó với áp thấp nhiệt đới

MENU VĂN BẢN