Chi tiết văn bản:

 Công điện hồi 18h00 ngày 23/7/2017 về ứng phó với cơn bão số 4

MENU VĂN BẢN