Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

MENU VĂN BẢN