Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

Danh mục văn bản