Chi tiết văn bản:

 Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

MENU VĂN BẢN