Chi tiết văn bản

 Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2018 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Danh mục văn bản