Chi tiết văn bản:

 Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra

MENU VĂN BẢN