Bảo đảm an toàn thực phẩm: Điều kiện tiên quyết thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm