Chi tiết văn bản:

 Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

MENU VĂN BẢN