Chi tiết văn bản:

 Tăng cường các hoạt động sản xuất và cung ứng phân bón trên thị trường nội địa

MENU VĂN BẢN