Truy cập nội dung luôn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Bộ Công Thương

11/07/2018

Tại buổi làm việc sáng ngày 11/7/2018 với Bộ Công Thương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với niềm tin và khí thế như hiện nay, với bộ máy làm tốt như thế này, Bộ Công Thương sẽ tăng trưởng tốt, vươn lên mạnh mẽ xứng đáng là Bộ chiếm hai (công nghiệp, thương mại) trong bốn trụ cột của đất nước.

Cùng tham dự buổi làm việc còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành.

Về phía Bộ Công Thương có: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty, các đơn vị thuộc Bộ…

Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi tái cơ cấu ngành Công Thương phát triển bền vững

Tại buổi làm việc, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã báo cáo về kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, thể hiện trên các mặt chủ yếu sau: (i) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; (ii) đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, triển khai mạnh dịch vụ công trực tuyến gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính; (iii) đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (iv) đã tập trung xử lý, giải quyết các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, bước đầu đạt kết quả tích cực ở một số dự án, các dự án khác đều có lộ trình và phương án xử lý cụ thể; (v) đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh quá trình thoái vốn, cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ một cách thực chất; (vi) các mặt công tác khác như nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực... trong ngành Công Thương cũng đã được Ban Cán sự đảng quan tâm chỉ đạo. Các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và của Chính phủ đều đã được cụ thể hóa thành các chương trình hành động trong toàn Ngành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Về công tác xây dựng đảng, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng thực hiện công tác xây dựng đảng, trong đó trọng tâm là tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thể hiện trên các mặt chủ yếu sau đây: (i) công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương tiếp tục được coi trọng, triển khai nghiêm túc, đi vào nền nếp; (ii) lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (iii) có bước đột phá trong cơ cấu lại tổ chức, sắp xếp bố trí cán bộ tạo chuyển biến tích cực cho mục tiêu xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; (iv) công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thường xuyên quan tâm thực hiện theo Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; (v) công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật được tăng cường góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ban cán sự đảng đã chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân sai phạm liên quan đến những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm, sai phạm tại một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả trong ngành Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đánh giá, năm 2016 và 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục xử lý những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục dứt điểm trong thời gian tới.

Năm 2018 và những năm tiếp theo có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương xác định chủ đề năm 2018 và những năm tiếp theo là "Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi tái cơ cấu ngành Công Thương phát triển bền vững". Trong đó, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đi thẳng vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm nghẽn, là hạn chế trong phát triển ngành Công Thương, đồng thời phát huy những thuận lợi, những kết quả tích cực đạt được trong năm vừa qua để tạo bước phát triển mới.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tin tưởng, với phương châm "Chủ động đổi mới, Quyết liệt hành động, Coi trọng hiệu quả", Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2021, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho ngành Công Thương.

Ba nhiệm vụ then chốt

Nhiều ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đã đánh giá cao sự cô đọng, súc tích và toàn diện của Báo cáo kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII do Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trình bày, với phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo một cách đầy đủ, sâu sát.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Là Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực năng lượng, Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, thời gian qua, với cơ chế, chính sách cụ thể, sâu sát, ngành năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công suất điện xếp thứ 30 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực. Năm 2018, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Ngành vẫn đáp ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt. Thứ trưởng nhận định, để có ngành điện đi trước một bước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia thì Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, giai đoạn 2021 – 2025, khả năng cung cấp điện gặp rất nhiều khó khăn. Thứ trưởng đề xuất Đảng, Chính phủ cần có Nghị quyết, chủ trương lớn về phát triển năng lượng tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời sớm có cơ chế cho các dự án điện. Thứ trưởng cũng đề nghị Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về năng lượng do Thủ tướng chỉ đạo để giải quyết các vấn đề cụ thể hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá, trong công tác xây dựng đảng, BCS Đảng Bộ Công Thương thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ. Bên cạnh đó, Bộ luôn lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thành công và làm động lực cho mọi nhiệm vụ. Về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận Bộ Công Thương đã có những bước triển khai toàn diện, giảm 5 đơn vị hành chính (từ 35 Cục, Vụ xuống còn 30) và giảm 72 phòng (từ 197 xuống còn 125 phòng). Đó là một nỗ lực rất lớn. Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định sẽ phối hợp tốt với Bộ Công Thương để thực hiện nghiêm các Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, tinh giản biên chế và các nhiệm vụ liên quan.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình nhận xét, với khối lượng công việc khổng lồ, toàn ngành Công Thương đã chung sức đồng lòng, tập trung xử lý các vấn đề nổi cộm một cách kịp thời. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ có nhiều ấn tượng với các kết quả đạt được của Bộ Công Thương, trong đó, về vấn đề bộ máy, từng bước giải quyết được, ổn định được, tạo sự đồng thuận rất cao. Ông Nguyễn Thanh Bình đánh giá, đến thời điểm này, có thể nói rằng, Bộ Công Thương nhờ đoàn kết, nỗ lực đã "trong ấm ngoài êm". Đại diện Trưởng Ban Tổ chức Trung ương góp ý, trong quá trình chỉ đạo cần quan tâm xây dựng Đảng hơn nữa, sâu sát hơn, nghe tiếng nói của đảng viên, chăm lo về mặt tư tưởng. chú trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, đánh giá đúng vấn đề; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, chỉ đạo sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Theo ông, Bộ Công Thương là Bộ đi đầu trong công tác này, bước đầu đạt kết quả nhưng cần tiếp tục quan tâm nữa.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chia sẻ những ấn tượng về kết quả xuất nhập khẩu, tăng trưởng công nghiệp, sự phát triển của năng lượng mà ngành Công Thương đã nỗ lực đạt được trong hai năm gần đây. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ niềm vui vì Việt Nam thoát khỏi nỗi lo "hội nhập mà lại nhập siêu" (2 năm vừa qua xuất siêu), đến nay ngoại hối đã tăng lên, có phần dự trữ một chút. Công nghiệp có sự tăng trưởng tốt, ngành điện có sự phát triển vượt bậc, giữ vị trí cao trong khu vực và trên thế giới. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý ngành Công Thương một số vấn đề về: chất lượng của hoạt động sản xuất công nghiệp, cơ cấu giữa các ngành, phát triển thị trường trong nước, quan tâm thị trường bán lẻ, ưu tiên cho các nhà bán lẻ trong nước (trên cơ sở cân bằng với các nhà bán lẻ nước ngoài), rà soát lại luật cạnh tranh...

Đánh giá cao các kết quả của ngành Công Thương đạt được trên mọi mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế Ngành cần khắc phục như: vấn đề thiếu điện, công nghiệp ô tô, bảo vệ môi trường, chất lượng nguồn nhân lực, xử lý các dự án yếu kém... Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến thế giới, tình hình trong nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, nỗ lực không ngừng, đảm bảo mục tiêu đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Bộ Công Thương trong việc thực hiện chức năng quàn lý nhà nước bao trùm rất nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng đố với sự phát triển của đất nước, chăm lo đời sống của nhân dân. Sau Đại hội XII, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, với yêu cầu mới, Bộ đã phải xử lý nhiều vấn đề “đau đầu”, rất nhiều áp lực. Tổng Bí thư đánh giá, trong bối cảnh đó, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương "không những vững vàng vượt qua mà còn phát triển đi lên".

Theo Tổng Bí thư, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt hầu hết các chỉ tiêu đề ra; trong đó, đáng ghi nhận là việc tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính. "Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu. Trung ương vừa ra Nghị quyết, các đồng chí đã nghiêm túc thực hiện" - Tổng Bí thư ghi nhận. Bên cạnh đó, các đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện xây dựng thể chế, tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ của ngành, bước đầu đạt kết quả; lãnh đạo, chỉ đạo thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước đồng bộ, thực chất; đã quan tâm hơn đến công tác xây dựng đảng, chấn chỉnh xây dựng nội bộ đoàn kết trên cơ sở tập trung dân chủ.

Tổng Bí thư vui mừng khẳng định, chúng ta đang có quyết tâm mới, ý chí mới, xốc lại đội ngũ, tiến lên và "Bộ Công Thương là một trong số ít Bộ, ngành có được ý chí, khí thế đó".

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiều lần rằng, chúng ta vui mừng, phấn khởi, tự hào để tiếp sức cho giai đoạn kế tiếp nhưng không chủ quan, phải giữ cho được cái thế như vậy bởi trước mắt còn không ít khó khăn, còn nhiều điều trăn trở, chưa làm được. Do đó, "Tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn vì trước mắt khó khăn còn nhiều, sơ suất sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường".

Tổng Bí thư lưu ý Bộ Công Thương ba vấn đề lớn:

Một là, nắm thật vững, thật chắc đường lối, văn kiện cơ bản của Đảng, những chủ trương có tính chiến lược của Đảng về lĩnh vực công thương; đồng thời theo sát tình hình thực tiễn trong nước và thế giới, không được chệch choạc về đường lối, không được bị động, phải bình tĩnh, vững vàng; phải chủ động tham mưu với Lãnh đạo; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề xuất khẩu và nhập khẩu; Thị trường trong nước và ngoài nước...

Hai là, quan tâm hơn đến công tác xây dựng thể chế, luật pháp, cơ chế, chính sách.

Ba là, quan tâm làm tốt công tác xây dựng đảng: xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng cơ chế trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bố trí con người tốt, bộ máy gọn ghẽ thì công việc sẽ thông. Xây dựng đảng là then chốt, xây dựng con người là then chốt của then chốt.

Tổng Bí thư tin tưởng với niềm tin và khí thế như hiện nay, với bộ máy chúng ta làm tốt như thế này, Bộ Công Thương sẽ tăng trưởng tốt, vươn lên làm mạnh mẽ xứng đáng là Bộ chiếm hai (công nghiệp, thương mại) trong bốn trụ cột của đất nước, cả đối nội, đối ngoại. Tổng Bí thư cũng đã ân cần gửi lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tập thể cán bộ, người lao động ngành Công Thương và chúc ngành Công Thương luôn vững vàng, phát triển và xứng đáng là công thương của nước CHXHCN Việt Nam.

Thay mặt toàn ngành Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hứa rằng Ban cán sự đảng sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa trong Chương trình hành động của Bộ Công Thương trong thời gian tới, tiếp tục tự hoàn thiện mình, xứng đáng với vai trò, trách nhiệm mà Tổng Bí thư, Chính phủ, nhân dân đã giao cho Bộ Công Thương.

Tin: Hồng Hạnh

Ảnh: Hoàng TúTags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ