TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀM VIỆC TẠI BỘ CÔNG THƯƠNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Bộ Công Thương
19/07/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Bộ Công Thương
19/07/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Bộ Công Thương
19/07/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Bộ Công Thương
19/07/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Bộ Công Thương
19/07/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Bộ Công Thương
19/07/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Bộ Công Thương
19/07/2018