KHAI MẠC TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ DỆT MAY - NGUYÊN PHỤ LIỆU VÀ HÓA CHẤT NHUỘM 2014
Khai mạc Triển lãm quốc tế Thiết bị dệt may - Nguyên phụ liệu và hóa chất nhuộm 2014
26/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế Thiết bị dệt may - Nguyên phụ liệu và hóa chất nhuộm 2014
26/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế Thiết bị dệt may - Nguyên phụ liệu và hóa chất nhuộm 2014
26/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế Thiết bị dệt may - Nguyên phụ liệu và hóa chất nhuộm 2014
26/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế Thiết bị dệt may - Nguyên phụ liệu và hóa chất nhuộm 2014
26/07/2017

Khai mạc Triển lãm quốc tế Thiết bị dệt may - Nguyên phụ liệu và hóa chất nhuộm 2014
26/07/2017