LỄ TRAO TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ, NHÀ GIÁO NHÂN DÂN NĂM 2014 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương
26/07/2017

Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương
26/07/2017

Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương
26/07/2017

Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương
26/07/2017

Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương
26/07/2017

Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân năm 2014 của Bộ Công Thương
26/07/2017