THỨ TRƯỞNG HỒ THỊ KIM THOA TIẾP NGÀI MARTIN KLEPETKO, ĐẠI SỨ CỘNG HÒA SÉC
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc
26/07/2017

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc
26/07/2017

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc
26/07/2017

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc
26/07/2017

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Ngài Martin Klepetko, Đại sứ Cộng hòa Séc
26/07/2017