TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương
26/07/2017

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương
26/07/2017

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương
26/07/2017

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương
26/07/2017

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương
26/07/2017

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương
26/07/2017

Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương
26/07/2017